Kunnostustekniikan valinnalla on merkitystä – myös ilmastolle

Suomessa kunnostetaan vuosittain noin 250-300 pilaantunutta maa-aluetta, mutta vain pienessä osassa (~5%) kunnostuksia hyödynnetään jotakin muuta tekniikkaa kuin massanvaihtoa. Pilaantuneet maa-ainekset siis lähes aina kaivetaan ylös ja kuljetetaan muualle loppusijoitettavaksi tai käsiteltäväksi. Rekkarallin sijaan pilaantunut alue voitaisiin kunnostaa kestävästi paikan päällä niin kutsutuilla in situ -tekniikoilla, joiden avulla maa tai pohjavesi käsitellään biologisesti, kemiallisesti tai fysikaalisesti kajoamatta merkittävästi maan rakenteeseen. Vaihtoehtotekniikoita erilaisille kohteille ja pilaaville aineille löytyy useita kymmeniä.

Kestävällä kunnostamisella tarkoitetaan kunnostamista, jonka kokonaishyödyt ovat ympäristön, talouden ja sosiaalisten tekijöiden suhteen pitkän ajan kuluessa mahdollisimman suuret. Massanvaihto ei ole ekologisesti kestävä vaihtoehto, kun huomioidaan käsittelyn ja kuljetusten energiankulutus sekä päästöt ja luonnonmateriaalien, kuten korvaavien maa-ainesten kulutus. Melko useassa kohteessa in situ -tekniikka olisi myös taloudellisempi vaihtoehto.

Huolimatta kestävän kunnostamisen usean vuoden rummuttamisesta sekä perusteellisista tavoitteista ja ohjeistuksista siihen liittyen, halutaan usein edelleen kulkea siitä, mistä aita on matalin. Kunnostusprosessi vaatii työn tilaajan, suunnittelijan, viranomaisen ja urakoitsijan yhteistä säveltä siitä mitä halutaan. Ja helpoimmallahan kaikki tahot pääsevät, kun vain kaivetaan maamassat ylös niin kuin on ennenkin tehty. In situ -tekniikoiden käytöllä on tietysti omat rajoitteensa, kuten pidempi kunnostusaika, epävarmuus riittävän puhdistustuloksen saavuttamisesta sekä tiedon ja käyttökokemuksen puute.

Näistä syistä kokeneen asiantuntijan apu on tärkeää sopivimman kunnostustekniikan valinnassa. Asiantunteva konsulttitoimisto räätälöi ammattitaidolla kunnostussuunnitelman kohteeseen ja suorittaa kunnostusurakan valvonnan huolehtien, että kunnostus tehdään suunnitelmien ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Toimitaanko yhdessä kestävän kunnostamisen edelläkävijänä hyödyntäen vähähiilisiä innovatiivisia ratkaisuja?

Mari Dahl
Ympäristöasiantuntija, Insinööritoimisto Gradientti Oy