Onko epäilys että kiinteistönne maaperä on pilaantunut?

Ota yhteyttä niin selvitetään yhdessä tarpeelliset toimenpiteet:

Maaperän pilaantuneisuustutkimus, kunnostustarpeen arvio ja pilaantuneen maan kunnostaminen

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistamistarve on ympäristönsuojelulain 135 § mukaisesti selvitettävä, jos maaperän epäillään olevan pilaantunut. Valvova viranomainen voi myös velvoittaa selvittämään maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistamistarpeen. Maaperä voi olla pilaantunut mm. kiinteistöllä harjoitetun teollisen toiminnan, jätteiden käsittelyn, polttoaineiden varastoinnin, maalaamo-, pesula-, korjaamo- tai ampumaratatoiminnan seurauksena. Maaperä on voinut pilaantua myös haitta-aineen kulkeutumisen myötä, vaikka pilaavaa toimintaa ei olisi harjoitettu kohdekiinteistöllä. Kulkeutumista on voinut tapahtua esimerkiksi maan alla maanalaisen säiliön vuodon seurauksena tai ilmateitse, esimerkkinä vanhat lyijysulatot, joista haitta-aineita on voinut levitä laskeuman kautta toiminta-alueen ulkopuolelle.

Maaperän pilaantuneisuus selvitetään pilaantuneisuustutkimuksissa eli PIMA-tutkimuksissa, jossa maaperästä sekä mahdollisesti pohjavedestä otetaan näytteitä, joista analysoidaan maaperässä mahdollisesti esiintyvät haitalliset, maaperää pilaavat aineet. Ennen näytteenottoa tutkimuksista laaditaan suunnitelma. Tutkimussuunnitelma sisältää mm. alustavat näytepisteiden paikat, näytteenottomenetelmän (esim. kairaus tai koekuopat) sekä tutkittavat haitta-aineet.

Tutkimuksista laaditaan raportti, jossa tutkimustuloksia vertaillaan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviosta annetun valtioneuvoston asetuksen 214/2007 liitteessä esitettyihin haitallisten aneiden kynnys- ja ohjearvoihin. Mikäli tuloksissa todetaan kynnysarvon ylittävä haitta-ainepitoisuus, laaditaan VNA:n 214/2007 3 §:n mukaisesti osaksi tutkimusraporttia pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvio. Ympäristönsuojelulain 135 § mukaisesti selvitys tulee toimittaa valvovalle viranomaiselle eli alueelliselle ELY-keskukselle ja Helsingissä ja Turussa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kohdekohtaisessa, haitta-aineiden aiheuttamiin ympäristö- ja terveysriskeihin perustuvassa pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviossa esitetään lopputulemana asiantuntijan arvio kohteen maaperän pilaantuneisuudesta ja kunnostustarpeesta. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviosta säädetään valtioneuvoston asetuksessa 214/2007, niin sanotussa PIMA-asetuksessa. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvio on aina kohdekohtainen ja alueen nykyiseen tai tulevaan maankäyttöön sidottu. Tämän vuoksi pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava uudelleen kohteen maankäytön muuttuessa.

Mikäli pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviossa kohteessa todetaan olevan kunnostustarve, siirrytään prosessin seuraavaan vaiheeseen eli kunnostussuunnitteluun ja PIMA-ilmoituksen tekoon. Pilaantuneen maan kaivu vaatii aina valvovan viranomaisen eli alueellisen ELY-keskuksen ja Turussa ja Helsingissä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen luvan. Lupa vaaditaan aina pilaantunutta maata kaivettaessa, eli myös silloin kun pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviossa kohteessa ei ole todettu olevan varsinaista kunnostustarvetta. Mikäli kunnostus ei edellytä ympäristölupaa, tehdään valvovalle viranomaiselle ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta eli niin sanottu PIMA-ilmoitus. Ilmoitus tulee jättää käsiteltäväksi viimeistään 45 vuorokautta ennen kunnostuksen aloittamista. Ilmoitus sisältää mm. kunnostussuunnitelman, kunnostuksen tavoitteet ja kuvauksen kaivumaan mahdollisesta hyötykäytöstä. Valvova viranomainen antaa ilmoituksesta päätöksen, joka voi sisältää määräyksiä.

Ympäristöluvan tai PIMA-ilmoituksen lisäksi pilaantuneen maan kaivu voidaan joissain poikkeustapauksissa toteuttaa niin sanottuna tutkimuskaivuna. Myös tutkimuskaivun suorittaminen edellyttää valvovan viranomaisen lupaa. Kunnostus saatetaan toteuttaa tutkimuskaivuna esimerkiksi muun työn yhteydessä ilmi tulleissa ennakoimattomissa ja hyvin pienimuotoisissa pilaantuneen maan kaivutöissä. Valvova viranomainen voi pyytää ennen tutkimuskaivun aloittamista esitystä kunnostamisen suorittamisesta ja antaa määräyksiä.

Pilaantuneen maaperän kunnostus toteutetaan ympäristöluvan tai PIMA-ilmoituksesta saadun päätöksen mukaisesti. Työtä valvoo ja ohjaa ympäristötekninen laadunvalvoja. Ympäristöteknisen laadunvalvojan tehtäviin kuuluvat mm. kaivun ohjaus, näytteenotto, jätteen siirtoasiakirjojen laadinta ja kunnostuksen loppuraportointi sekä mahdollisesti esimerkiksi pilaantuneiden maiden vastaanottopaikkojen selvittäminen.

Pilaantuneiden alueiden kunnostusprojektit ovat monivaiheisia kokonaisuuksia.
Gradientin tarjoamien pima-palveluiden avulla saavutetaan taloudellinen ja ympäristön kannalta onnistunut lopputulos.