Tarvitsetko ympäristöluvan?
Ota yhteyttä niin aloitetaan hakuprosessi:

Ympäristölupaprosessi

Ympäristölupahakemus tulee laatia ajantasaisen lainsäädännön mukaisesti ja hakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat.
Toiminta, joka aiheuttaa vaaran ympäristön pilaantumiselle, vaatii pääsääntöisesti ympäristöluvan. Ympäristölupa vaaditaan myös jos jo olemassa olevaa toimintaa laajennetaan tai muutetaan oleellisesti. Ympäristölupaa haetaan joko kunnalliselta ympäristöviranomaiselta tai aluehallintovirastolta. Ympäristöluvanvaraisuus ja lupahakemuksen käsittelevä viranomainen määräytyy ympäristösuojelulain (527/2014) perusteella. Lain liitteissä on taulukoitu tarkasti millaiset toiminnat vaativat ympäristöluvan ja mikä viranomainen lupahakemukset käsittelee. Lähtökohtaisesti pienempään toimintaan liittyvän ympäristölupahakemuksen käsittelee kunnallinen viranomainen. Vastaavasti mikäli toiminta on laajaa tai täyttää direktiivilaitoksen määritelmän, käsittelee ympäristölupahakemuksen AVI. Mikäli toiminta vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), tulee arviointi tehdä ennen ympäristöluvan hakemista. Hankkeet, jotka vaativat ympäristövaikutusten arvioinnin, on listattu YVA-lain (252/2017) liitteessä 1.
Tietyissä tapauksissa, joissa toiminnan aiheuttama vaara ympäristön pilaantumiselle on hyvin vähäinen ja toiminta riittävän pientä, riittää ympäristölupahakemuksen sijaan pelkkä ilmoitusmenettely. Ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa myös koeluonteiseen toimintaan. Lisäksi tietyt toiminnat pitää rekisteröidä, vaikka ne eivät muuten olisikaan ympäristöluvanvaraisia tai vaatisi ilmoitusmenettelyä. Näissäkin tapauksissa ilmoitukseen on laadittava riittävän laaja kirjallinen selvitys toiminnasta ja viranomainen antaa siitä ilmoituspäätöksen. Jos toiminnasta riittää ilmoitusmenettely, voi toiminnan aloittaa 120 päivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä, mahdollisesti jo aiemminkin viranomaisen tekemän ilmoituspäätöksen jälkeen.
Prosessi ympäristöluvan hakemisen aloittamisesta lainvoimaiseen ympäristölupapäätökseen voi kestää muutamasta kuukaudesta jopa useampaan vuoteen. Aikatauluun vaikuttaa ennen kaikkea toiminnan laajuus sekä sen aiheuttamat ympäristövaikutukset ja -riskit. Mitä laajempaa toiminta on ja mitä enemmän siitä aiheutuu vaikutuksia tai riskejä ympäristöön, niin sitä enemmän työtä ympäristölupahakemuksen koostaminen vaatii. Ja mitä laajempi lupahakemus on kokonaisuutena, sitä pidempään viranomaisella kestää sen käsittelyssä. Lisäksi laajempia ympäristövaikutuksia sisältäviin ympäristölupahakemuksiin annetaan useammin lausuntoja muiden viranomaisten tai asianosaisten tahoilta. Näihin lausuntoihin ja niiden myötä mahdollisesti tuleviin täydennyspyyntöihin vastaaminen venyttävät ympäristölupahakemusprosessia.
Ympäristölupahakemuksen käsittelyyn ja aikatauluun vaikuttaa käsittelevä viranomainen. Pääsääntöisesti kunnalliset viranomaiset käsittelevät ympäristölupahakemukset nopeammin kuin aluehallintovirasto, jonka käsittelyaika on tällä hetkellä noin 10-13 kuukautta.  Kunnallisen ympäristöviranomaisen vastaava käsittelyaika on yleensä 4-8 kuukautta. Lisäksi ympäristölupahakemusprosessiin ja sen aikatauluun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa eri viranomaisten mahdolliset erilaiset lain tulkinnat sekä haettavaan toimintaan liittyvä tietämys.
Myönteisenkin ympäristölupapäätöksen jälkeen voi vielä pahimmillaan olla edessä valituskierrokset oikeudessa ennen ympäristöluvan lainvoimaisuutta. Ympäristölupiin liittyvät valitukset käsittelee Vaasan hallinto-oikeus. Ympäristöluvan yhteydessä voi kuitenkin samalla hakea lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Se on lupa aloittaa toiminta myönteisen ympäristölupapäätöksen myötä vaikka luvasta valitettaisiin ja valitusten käsittely on kesken. Lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta myönnetään tai ei myönnetä ympäristölupapäätöksen yhteydessä.
Ympäristöluvan hakeminen on siis syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen kuin on tarkoitus aloittaa varsinainen toiminta. Mutta vaikka ympäristölupaprosessiin kuluu aikaa ja se on hyvä käynnistää varhaisessa vaiheessa hanketta, tulee hakemuksessa olla lain mukaan ”lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista”. Tämä tarkoittaa sitä että hakemusta jätettäessä on oltava jo melko tarkasti tiedossa millaista ja minkä laajuista toiminta tulee olemaan. Ympäristölupaa ei siis kannata hakea ”jo ennakkoon” liian varhaisessa vaiheessa. Se johtaa vain ylimääräiseen työhön ja entistä pidempään lupahakemuksen käsittelyaikaan viranomaisten vaatiessa tarkennuksia mahdollisesti useilla täydennyskierroksilla toiminnan suunnitelmien muuttuessa/tarkentuessa.

Oletko aloittamassa uutta toimintaa tai suunnitteletko toiminnan laajennusta?
Jätä soittopyyntö niin käydään yhdessä läpi tilanteesi ja mahdollinen ympäristöluvan tarpeenne.